Ciężary publiczne

Wykonanie dochodów budżetu państwa - za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.

Ciężary publiczne

 

2012

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres 01.01.2012 – 31.12.2012r. przedstawia się następująco :

 

Komenda Wojewódzka Policji

Opłaty za licencje pracownika ochrony

45.745,60

Wpływy z różnych opłat ( np.za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )

26.388,80

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

122.685,23

Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego, usługi kryminalistyczne, usługi transportowe-wynajem autokarów )

47.132,40

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

65.598,15

Odsetki

13.267,04

Wpływy z różnych dochodów (np. zwrot pomocy mieszkaniowej, kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkody  )

25.016,02

razem

345.833,24

 

Komendy Powiatowe ( Miejskie ) Policji

Grzywny od osób prawnych i innych jednostek

16.096,13

Wpływy z różnych opłat ( np. opłaty za pobyt osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )

344.912,06

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

90.385,38

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

949,93

Odsetki

29.931,47

Otrzymane spadki, darowizny

680

Wpływy z różnych dochodów (np. zwrot pomocy mieszkaniowej, kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkody  )

123.790,20

razem

606.745,17

 

 

75493 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

1

Wpływy z różnych opłat ( np. opłaty egzaminacyjne )

9.450,00

2

Wpływy z różnych dochodów (np. odszkodowania od firm ubezpieczeniowych )

199.868,73

 

 

razem

209.318,73

 

75494 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, kóre w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze

1

Wpływy z usług ( np. opłaty za parkowanie

32.045,10

 

razem

32.045,10

 

Metryczka

Data publikacji 18.10.2012
Data modyfikacji 06.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Jefimow
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Jefimow Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Jefimow
do góry