Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Strona znajduje się w archiwum.

Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

Składnica akt KPP w Augustowie

znajduje się w:

Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Powiatowej Policji w Augustowie
ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów
tel. (87) 564-10-22, fax (87) 564-10-05

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Augustowie: Janina Augustynowicz

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej regulują:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Stanu i Szefowi Kancelarii Prezydenta (Dz.U. z 2005r nr 29, poz.1847)
 • Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP z 2008r nr 16, poz. 95)

W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997r. nr 133 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r, nr 196, poz. 1631)

Zasób archiwalny:

 • Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Augustowie posiada w swoim zasobie dokumentacją stanowiącą zespół archiwalny MO, powstały w latach 1959-1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
 • Całość dokumentacji wytworzonej przez Komendę Rejonową Milicji Obywatelskiejw Augustowie do 1954r. przekazano- zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998r o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu- do IPN w Białymstoku.

Tryb udostępniania dokumentów:

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji w Augustowie
ul. Brzostowskiego 6
16-300 Augustów

Wniosek o udostępnienie akt powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, rodzaj i nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji- jeśli wniosek składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały- jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą
 • cel i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów

Udostępnienie akt następuje poprzez:

 • umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami
 • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt
 • wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych).

 

Metryczka

Data publikacji 16.10.2008
Data modyfikacji 29.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Chabasiński
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Jefimow Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Jefimow
do góry