Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie 

Wykaz prowadzonych ewidencji i rejestrów zarejestrowanych w 2008 roku.

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 • Ewidencja czasu służby
 • Lista obecności Sekcji Kryminalnej
 • Książka wyjazdów techników Kryminalistyki.
 • Rejestr ekspertyz kryminalistycznych
 • Materiały dot. czynności zlecanych przez Sąd, Prokuraturę i inne organy uprawnione.
 • Materiały dot. czynności wykonywanych w ramach pomocy prawnej na rzecz jednostek Policji
 • Teczka nadzoru służbowego Sekcji Kryminalnej KPP A-stów.
 • Grafiki kontrolnych służby KPP A-stów.
 • Rejestr śledztw i dochodzeń.
 • Czynności zlecone przez podmioty uprawn. Kraj. I zagrożeń oraz czynności wykonywanych w ramach pomocy prawnej na rzecz innej jednostki.
 • Książki dozoru i całości dokumentów na terenie KPP Augustów.
 • Rejestr skierowań na badania lekarskie.
 • Rejestr skierowań na badania psychologiczne.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Policje.
 • Teczka dot. czynności zlecanych , wykazy- w ramach pomocy prawnej Policji.
 • Rejestr pism dot. prowadzenia postępowania administracyjnego wobec nietrzeźwych kierowców.
 • Dziennik korespondencyjny nadanych i przyjętych telegramów Sekcji Kryminalnej.
 • Rejestr postępowań sprawdzonych i odmów wszczęcia postępowań przygotowawczych.


WYDZIAŁ PREWENCJI 

 • Książka służby konwojowej
 • Książka przebiegu służby WPDOZ
 • Zeszyt wydawanej pościeli w PDOZ A-stów
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Sekcji Prewencji KPP A-stów
 • Dziennik ewidencji telegramów nadanych
 • Dziennik ewidencji telegramów przyjętych
 • Rejestr interwencji policji KPP A-stów.
 • Książka dyspozytora w KPP A-stów.
 • Książka służby w posterunkach i rejonach służbowych KPP A-stów
 • Książka kontroli osób zatrzymanych.
 • Książka ewidencji kluczy
 • Brudnopis dyżurnego (dziennik przebiegu służby dyżurnego)
 • Rejestr ewidencji spraw przydzielonych Sekcji Prewencji – skorowidz.
 • Rejestr ewidencji spraw przydzielonych Sekcji Prewencji- ewidencja
 • Rejestr wydanych notatników służbowych.
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.
 • Ustalenia proceduralne szkolenia i doskonalenia zawodowego.
 • Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego i stanu zagrożenia przestępczością- miesięczne.
 • Korespondencja o charakterze kancelaryjno – manipulacyjnym.
 • Analizy zagrożeń.
 • Organizacja służby.
 • Opracowania i informacje problemowe „Sprawozdania prewencyjne”.
 • Zabezpieczenia porządku publicznego na terenie działania jednostek.
 • Organizacja skuteczności wykonywanych zadań.
 • Organizacja podejmowanych działań zapobiegawczych.
 • Materiały dot. czynności zleconych przez sąd, Prokuraturę i inne organy uprawnione.
 • Ewidencja czasu służby policjantów Sekcji Prewencji KPP A-stów
 • Materiały dot. czynności wykonywanych w ramach pomocy prawnej na rzecz jednostek Policji
 • Książka odpraw do służby dzielnicowych.
 • Ewidencja spraw przydzielonych Sekcji Prewencji.
 • Książka Służby Rejonu Służbowego Policji w Płaskiej.
 • Rejestr spraw o wykroczenia w KPP A-stów.
 • Książka nadzoru służby.
 • Patologie społeczne- przemoc w rodzinie (niebieskie karty).
 • Rejestr interwencji Policji.
 • Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowym.
 • Książka przyjęć broni do depozytu.
 • Rejestr czynności profilaktycznych
 • Książka rejonu służbowego w Nowince.
 • Pisma instruktażowe.
 • Meldunki dot. ochrony Praw Człowieka.
 • Konkurs „Nasze bezpieczeństwo”.
 • Rejestr niebieskich kart.
 • Teczka rejonu Nr 1
 • Wnioski o leczenie odwykowe.
 • Karty nieletnich.
 • Rejestr rejonów odpowiedzialności KPP w A-wie.
 • Książka wydania broni z pododdziału w KPP A-stów.
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
 • Rejestr prowadzonych pogadanek w szkołach (czynności profilaktyczne).
 • Karty nieletnich sprawców czynu karalnego.
 • Dziennik operacji/ akcji Policji KPP A-stów.
 • Książka dyspozytora KPP A-stów.
 • Rejestr sprawdzeń na realizację „112”
 • Książka służby NPP NOP.
 • Programy prewencyjne. Działania profilaktyczne: organizacje podejmowane, działania zapobiegawcze. „wakacje 2008”
 • Rejestr ampułek z krwią pobraną do badań laboratoryjnych na określenie zawartości alkoholu.
 • Książka przebiegu służby w PDOR.
 • Zawiadomienia o rozprawach i posiedzeniach (wokandy).
 • Analizy, oceny, informacje dot. postępowań w sprawach o wykroczenia.
 • Zażalenia na czynności w sprawach o wykroczenia.
 • Grafiki urlopów
 • Dziennik zajęć Sekcji Prewencji.
 • Książka służby na wodzie.
 • Działania profilaktyczne- bezpieczna droga do szkoły/ domu.
 • Informacje własne dla środków masowego przekazu.
 • Realizacja działań (operacje policyjne).

   

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 • Rejestr odpraw do służby
 • Rejestr skierowań na badania lekarskie
 • Rejestr skierowań na badania psychologiczne
 • Dziennik szkolenia SRD
 • Rejestr spraw o wykroczenia SRD KPP A-stów.
 • Rejestr zdjęć ujawnionych przysłanych z innych jednostek przez urządzenie typu FOTORAPID
 • Ewidencja kierowców naruszających przepisy RD (wideorejestrator)
 • Rejestr wykroczeń ujawnionych przez FOTORAPID
 • Rejestr badań paliwa używanego do napędu.
 • Rejestr zaświadczeń kierowców naruszających przepisy RD.
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Rejestr usuwanych pojazdów.
 • Teczka meldunków informacyjnych.
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach SRD A-stów.
 • Wykaz zatrzymanych dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów na terenie działania KPP A-stów.
 • Rejestr użycia testera na obecność środków odurzających.
 • Rejestr kart MRD- S policjantów KPP A-stów.- bez posterunków.
 • Rejestr kart informacyjnych napływających z sądów.
 • Materiały dot. czynności wykonywanych w ramach pomocy prawnej na rzecz jednostek Policji.
 • Dziennik korespondencji pionu Ruchu Drogowego.
 • Rejestr kart Mrd5/2 wpływających.
 • Inżynieria ruchu drogowego, przeglądy, oznakowania dróg.
 • Rejestr pracy urządzenia Fotoimitator Nr FABR 032 ATEST NR 041/07
 • Książka pracy przyrządu kontrolno- pomiarowego.
 • Rejestr wykorzystania pojazdu służbowego wyposażonego w wideorejestrator.

 

ZESPÓŁ d/w Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 • Materiały dot. czynności wykonywanych w ramach pomocy prawnej na rzecz jednostek Policji.
 • Czynności zlecone na rzecz innych jednostek Policji.
 • Teczka dot. czynności zlecanych , wykazy- w ramach pomocy prawnej Policji.

 

ZESPÓŁ PREZYDIALNY KADR I SZKOLENIA

 • Pisma instruktażowe, wyjaśniające oceniające (dot. przepisów RSW)
 • Korespondencja o charakterze kancelaryjno- manipulacyjnym.
 • Okresowe meldunki, analizy dot. stanu etatowego.
 • Akta osobowe policjantów.
 • Akta osobowe pracowników cywilnych.
 • Rozkazy, zarządzenia o mianowaniu, wyznaczeniu na inne stanowisko służb, przeniesieniu, delegowaniu, przyznaniu dodatków.
 • Wnioski awansowe o nagrodach i wyróżnieniach.
 • Sprawy kadrowo- mobilizacyjne.
 • Plany sprawozdania, szczegółowe programy, szkolenia specjalistyczne, doskonalenia zawodowe.
 • Grafiki urlopów.
 • Raporty, podania, zezwolenia.
 • Kierowanie na kursy, przeszkolenia, doskonalenia.
 • Rejestr urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników cywilnych KPP A-stów
 • Wyjaśnienia, informacje, interwencje dot. spraw osobowych (meldunki, informacje jednostkowe.)
 • Pracownicy cywilni nabór.
 • Plany i sprawozdania roczne jednostek organizacji Policji.
 • Wykazy imienne pracowników.
 • Umowy z PUP o zorganizowaniu służb lub przygotowania zawodowego.
 • Zajęcia sprawnościowo- strzeleckie.
 • Absencja.
 • Absencja (raporty, wyjaśnienia, zestawienia, analizy, oceny).
 • Programy zajęć z doskonalenia zawodowego, zgłoszenia i liczby obecności.
 • Realizacja pracy (koncepcje, analizy, założenia, oceny).
 • Rejestr aktów normowanych K-ta KGP.
 • Rejestr Aktów Normatywnych MSWiA.
 • Rejestr Aktów Normatywnych K-ta Wojewódzkiego Policji.
 • Analizy, oceny, nadzór o kontrola prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Obozy antystresowe, kondycyjne, rehabilitacyjne.
 • Rozkazy i zarządzenia organizacyjne dot. Policji i jednostek org. Regulaminy.
 • Resortowa Kontrola- Kompleksowa, problemowa.
 • Dokumenty służbowe, wydawanie wymiana, przedłużenie.
 • Odznaczenia, medale, odznaki, ordery- obsługa techniczna.
 • Etat jednostek organizacyjnych Policji.
 • Doskonalenie, zmiany struktury organizacyjnej i zasad pracy.
 • Kryteria kwalifikacji pracowników. Całość dokumentacji z postępowań komisji kwalifikacyjnej.
 • Akta postępowania dyscyplinarnego.
 • Współpraca krajowa (ze związkami zawodowymi).
 • Staże i praktyki zawodowe.
 • Współpraca Krajowa ( z organami terenowej administracji rządowej i samorządowej itp.).
 • Sprawy kadrowo- mobilizacyjne.
 • Rekrutacja uczestników.
 • Dokumentacja dot. stanowisk pracy w warunkach uciążliwych(szkodliwych dla zdrowia INNA DOKUMENTACJA.
 • Meldunki o zaistniałych wypadkach, protokoły powypadkowe, ewidencja wypadków.
 • Szczepienia ochronne, profilaktyka poekspozycyjna.
 • Analizy, oceny stanu BHP: dokumentacja pomocnicza.
 • Uroczystości, imprezy okolicznościowe w Policji (dokumentacja dot. organizacji Święta Policji, nadania odznaczenia sztandaru) organowi Policji.
 • Badania opinii społecznej o Policji.
 • Akta czynności wyjaśniających.
 • Zestawienie o stanie dyscypliny.
 • Rozliczenia finansowe dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.
 • Audyt wewnętrzny.

 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 • Materiały dot. czynności wykonywanych, w ramach pomocy prawnej na rzecz jednostek Policji.
 • Materiały biurowe- książka ewidencji
 • Książka ewidencji sprzętu.
 • Korespondencja o charakterze kancelaryjnym manipulacyjnym.
 • Zestawienia z wpłaconych mandatów gotówkowych i kredytowych.
 • Książka ewidencji sprzętu- materiałów w jednostce użytkowej- części samochodowe.

 

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 • Korespondencja o charakterze kancelaryjno- manipulacyjnym.
 • Książka ewidencji kluczy.
 • Książka ewidencji materiałów łączności i informatyki w KPP A-stów.
 • Książka ewidencji sprzętu informatyki w użytkowaniu w KPP A-stów.
 • Książka ewidencji sprzętu łączności w użytkowaniu w KPP A-stów.
 • Rejestr wydruków wykonanych w zespole.
 • Rejestr wykonywanych czynności na stanowisku z rejestratorem rozmów SIM w KPP A-stów.
 • Dziennik czynności administracyjnych.

 

ZESPÓŁ d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • Dziennik korespondencji sekretariatu
 • Książka doręczeń przesyłek: sąd rejonowy, Prokuratura
 • Ewidencja delegacji
 • Książka doręczeń POSTERUNKI POLICJI
 • Książka krwi wysłanej do badań
 • Rejestr przesyłek nadanych- Kancelaria Tajna
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do stanu trzeźwości (ALKOMETR A2,0 nr 1204/04).
 • Korespondencja o charakterze kancelaryjno- manipulacyjnym.
 • Interpretacje przepisów prawnych, wyjaśnienia dot. zasobu archiwalnego.
 • Poczta specjalna wykazu przesyłek wydanych i nadanych.
 • Zabezpieczenie informacji niejawnych.
 • Kwerendy.
 • Protokoły brakowania i zniszczenia akt kat. BC
 • Przekazywanie akt: spisy zdawczo- odbiorowe akt przekazanych ze składnicy akt KPP A-stów.
 • Plany i sprawozdania (roczne) jednostek organizacyjnych Policji 2007.
 • Korespondencja o charakterze kancelaryjno- manipulacyjnym.
 • Informacje, wyjaśnienia w sprawach jednostkowych.
 • Racjonalizacja pracy- założenia.
 • Wykazy osób, stanowisk, prac związanych z dostępem do informacji niejawnych.
 • Inwentaryzacja dokumentów.
 • Bieżące kontrole pomieszczeń, zabezpieczeń.
 • Zabezpieczenie pomieszczeń.
 • Materiały dot. czynności zleconych przez inne uprawnione organy oraz wykonywanych w ramach pomocy na rzecz innych jednostek Policji.
 • Szkolenie w zakresie OIN.
 • Dziennik korespondencji KPP A-stów.
 • Książka wejść do kancelarii tajnej.
 • Dziennik przepisów niejawnych.
 • Dziennik ewidencji nośników informacji niejawnych.
 • Poczta specjalna: notatki ze sprawozdania doraźnego.
 • Notatki, oświadczenia wyjaśnienia dot. resortowej kontroli kompleksowej.
 • Rejestr teczek.
 • Dzienni podawczy.
 • Rejestr zmiany kodów pomieszczenia kancelarii tajnej, składnicy akt.
 • Protokoły zdawczo- odbiorcze spraw i dokumentów związanych ze zmianami kadrowymi jednostki.
 • Ochrona i zabezpieczania obiektów dot. kluczy zapasowych.
 • Analizy, zadania, wytyczne.
 • Rejestr decyzji KKP A-stów dot. kopii dokumentów znajdujących się w składnicy akt KPP A-stów.
 • Protokoły otwarcia szaf, pomieszczeń, uruchomienia pamięci komputera.
 • Spisy akt przekazanych (akta niejawne).
 • Ewidencja stempli i pieczęci.

   

PP SZTABIN

 • Korespondencja o charakterze kancelaryjno-manipulacyjnym.
 • Mat. Dot. czynności wykonywanych w ramach pomocy prawnej na rzecz jednostki Policji
 • Patologie społeczne: narkomania itp.
 • Książka odpraw do służby
 • Książka służby
 • Rejestr spraw przydzielonych
 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Ewidencja wykorzystania w służbie prewencji sił i środków policyjnych
 • Ewidencja wyników pracy policjanta
 • Dokumentacja działań prewencyjnych. Wnioski o leczenie przeciwalkoholowe.

 

PP LIPSK

 • Korespondencja o charakterze kancelaryjno-manipulacyjnym.
 • Mat. Dot. czynności wykonywanych w ramach pomocy prawnej na rzecz jednostki Policji
 • Patologie społeczne: narkomania itp.
 • Książka odpraw do służby
 • Książka służby
 • Rejestr spraw przydzielonych
 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Ewidencja wykorzystania w służbie prewencji sił i środków policyjnych
 • Ewidencja wyników pracy policjanta
 • Dokumentacja działań prewencyjnych. Wnioski o leczenie przeciwalkoholowe.

 

PP BARGŁÓW

 • Korespondencja o charakterze kancelaryjno-manipulacyjnym.
 • Mat. Dot. czynności wykonywanych w ramach pomocy prawnej na rzecz jednostki Policji
 • Patologie społeczne: narkomania itp.
 • Książka odpraw do służby
 • Książka służby
 • Rejestr spraw przydzielonych
 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Ewidencja wykorzystania w służbie prewencji sił i środków policyjnych
 • Ewidencja wyników pracy policjanta
 • Dokumentacja działań prewencyjnych. Wnioski o leczenie przeciwalkoholowe.

 

KIEROWNICTWO

 • Grafiki dyżurów domowych Kierownictwa KPP A-stów.
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu Transport: MPiS.
 • Plany i sprawozdania roczne.
 • Książka ewidencji sprzętu- materiałów w KPP A-stów.
 • Współpraca z organami administracji państwa.
 • Rejestr zmiany kodów w drzwiach.
 • Książka powielonych dokumentów.

 

Metryczka

Data publikacji 17.10.2008
Data modyfikacji 10.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Czyżewski Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Karbowski
do góry