Klauzula informacyjna do systemu Elektroniczny Nadawca - Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna do systemu Elektroniczny Nadawca

Klauzula informacyjna do systemu Elektroniczny Nadawca

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

mając na uwadze realizację obowiązku informacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, w programie Poczty Polskiej S. A. „Elektroniczny Nadawca” jest Komendant Powiatowy Policji w Augustowie z siedzibą przy ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów;
 2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie jest Emilia Wawiórko, tel. kontaktowy: 47 715 62 90;
 3. Cele przetwarzania:
  celem przetwarzania danych osobowych w programie „Elektroniczny Nadawca” jest realizacja ustawowych
  zadań administratora oraz postanowień umowy zawartej z Pocztą Polską S. A.
 4. Podstawy prawne;

        Przepisy prawa UE:

        - art. 6 ust. 1 lit c, e RODO

        Przepisy prawa krajowego:

        - ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,

        - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,

        - ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej,

        - ustawa z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych,

        - ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

        - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,

        - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

        - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego,

        - ustawa z 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

        - ustawa 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego,

        - ustawa z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa,

        - ustawa z 24 października 2019 Prawo zamówień publicznych,

        - ustawa z 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe.

        Umowy:

        - umowa zawarta pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Pocztą Polską S. A.

        Akty wewnętrzne:

        - Decyzja nr 96/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji
          w Białymstoku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach
          organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku;

 1. Dane osobowe przekazywane są Poczcie Polskiej S. A. prowadzącej działalność pocztową
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 roku Prawo pocztowe, celem wykonania usługi;
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorom państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych;
 3. Dane osobowe przetwarzane w programie „Elektroniczny Nadawca” usuwane są z programu zgodnie z regulaminem świadczenia usług Poczty Polskiej S. A., po upływie 410 dni. Dokumenty w wersji papierowej przechowywane są zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji oraz Zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;
 4. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w programie „Elektroniczny Nadawca” przysługuje prawo:

      - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają
        iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Kontakt do

        Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź droga elektroniczną
        poprzez stronę https://uodo.gov.pl/pl//p/kontakt,

      - prawo żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, sprostowania lub usunięcia,
        ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
        przetwarzania. Ww. uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi;

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji : 15.07.2022
Data modyfikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Karbowski Zespoł Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Karbowski
do góry