Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji, zgodnie z ustawą
 z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje: 

 1. listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Augustowie:
  16-300 Augustów, ul. Brzostowskiego 6;
 2. elektronicznie na adres: kpp@augustow.bk.policja.gov.pl;
 3. faksem, na numer: 47 715 62 15;
 4. osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji
  w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6 - codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego;
 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję
  oraz adres do korespondencji;
 3. adresata petycji;
 4. wskazanie czego petycja dotyczy;
 5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
 6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
 7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego
  z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać:

 1. zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy powiatowej Policji
  w Augustowie imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2015
Data modyfikacji : 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Szczecina
Osoba udostępniająca informację:
Artur Czyżewski Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Karbowski
do góry