Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.


Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.).
- Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do decyzji Nr 3/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku (z późn. zm.)
 

- instrukcja kancelaryjna
 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faxu (87) 564 10 05. Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Policji pod numer tel. (87) 564 10 22.

Komendant Powiatowy Policji w Augustowie

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
w dni powszednie w godz. 8.00-15.30
dodatkowo w poniedziałek w godz. 15.30-17.00

  • Komendant  Powiatowy Policji w Augustowie, tel. (87) 564 10 17.


W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Augustowie
tel. całodobowo (87) 564 10 00
tel. alarmowy 997 lub 112

Metryczka

Data publikacji 21.10.2008
Data modyfikacji 07.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Jefimow
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Jefimow Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Jefimow
do góry