Ochrona danych osobowych - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie jest Komendant Powiatowy Policji, ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów;

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie jest Katarzyna Burakiewicz, tel. kontaktowy: 87 564-10-51, e-mail: katarzyna.burakiewicz@augustow.bk.policja.gov.pl;

3) dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie przetwarzane są zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie  mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Metryczka

Data publikacji 29.05.2018
Data modyfikacji 07.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Jefimow Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Jefimow
do góry