Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informujemy, że realizując zadanie rządowe wynikające z rekomendacji Komisarza Rady Europy, od dnia 15 lutego 2010 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich będzie  pełniło funkcję Niezależnego Organu ds. Niewłaściwego Zachowania Policji. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja zobowiązana jest włączyć się do ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na temat możliwości zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego zachowania Policji.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat  58 764 73 02
fax  58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon  58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon 32 72 86 800
fax 32 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat 71 34 69 115
fax  71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon  71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Augustowie z siedzibą przy ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów.
2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Augustowie wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów, e-mail: iod.kpp@augustow.bk.policja.gov.pl Dane inspektora zostały umieszczone na BIP KPP w Augustowie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania skargowego, tj. realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 223 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kwalifikacji archiwalnej przez okres nie mniej niż dwudziestu lat, zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody w określonych przepisami przypadkach. Powyższe uprawnienia mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.   
9. Podanie danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, adres do korespondencji (inny niż adres poczty elektronicznej), do celów realizacji postępowania skargowego, jest wymogiem wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Nieudostępnienie administratorowi powyższych danych skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.  
10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Metryczka

Data publikacji : 10.02.2010
Data modyfikacji : 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Szczecina
Osoba udostępniająca informację:
Artur Czyżewski Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Karbowski
do góry